Otvaranje ugostiteljskog objekta

Otvaranje ugostiteljskog objekta

Ukoliko ste dobro razmislili, osmislili koncept i čvrsto rešili da započnete posao u HOREC-a sektoru, videli sebe kao ugostitelja onda Vam je ostalo da krenete u realizaciju vaše zamisli.

Prvi korak na ovom putovanju su finansije, spremne za inventar i obrtna sredstva, koji je jedan od najvažnjih, tada možete krenuti dalje i uhvatiti se u koštac sa zakonskim regulativama.

Birokratija, popularno papirologija, za mnoge je mukotrpan posao, međutim procedura oko otvaranja firme za ugostiteljske objekte nije toliko komplikovan. Postoji veliki broj specijalizovanih firmi koje mogu obaviti ovaj posao za Vas, za par dana, ali ukoliko rešite da to uradite sami onda treba znati sledeće.

Na samom početku treba doneti odlukuo vidu poslovanja, možete kao SUR, samostalna ugostiteljska radnja, ili u okviru D.O.O. društvo sa ograničenom odgovornošću, ova odluka je bitna jer morate imatiu vidu velike razlike. Kod osnivanja radnje pri registraciji dobijate prefiks SUR-a, zadržavate status fizičkog lica i postajete privatni preduzetnik ugostiteljskog objekta što znači da ako dođe do bilo kakve kazne vlasnik SUR-a odgovara celokupnom svojom imovinom. Što se tiče otvaranja ugostiteljskog objekta kao D.O.O. Vi postajete pravno lice i odgovarate imovinom koja je u vlasništvu preduzeća, gde se ne sme izgubiti iz vida da su kazne za pravna lica mnogo veće nego za fizička. Kod ovog vida otvaranja D.O.O. imate mogućnost otvaranja više ugostiteljskih objekata, što ne važi za SUR, radnja može biti samo jedna. Kada ste se odlučili za vid poslovanja treba se prijaviti u Agenciju za privredne registre APR koja vodi registar svih oblika obavljanja samostalnih delatnosti, a prijavu možete uraditi i elektonskim putem. Ono što je potrebno za osnivanje radnjeu APR-u je:

  1. Jedinstvena registraciona prijava za osnivanje preduzetnika
  2. Fotokopija lične karte
  3. Dokaz o uplati takse
  4. Predhodna saglasnost za obavljanje pojedinih delatnosti, ukoliko posebni zakoni to predviđaju

Posle odluke o vidu poslovanja treba definisati pretežnu delatnost, izbor naziva firme, gde treba proveriti da li već postoji subjekat sa istim imenim u određenoj opštini, jer nikako ne smeju biti dva ista naziva, dalje je potrebno informisati se o fiksnim troškovima poslovanja, porezi na dohodak i dobit, obavezni socjalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene. Radnici se obično u početku vezuju ugovorom o radu na određeno vreme, a kasnije po potrebi radnik se prijavi za stalno.

Sada nam je potrebna saglasnost inspekcijskih organa koja je samo u retkim slučajevima potrebna pre otvaranja objekta, već se provera ispunjenosti propisanih uslova za istu vrši u redovnom postupku inspekcijskog nadzora.

Izrada pečata se radi po završetku sa registracijom firme i dobijanja rešenja od APR-a. Pečat mora da sadrži naziv radnje, sedište i ime vlasnika, a podaci moraju biti indentični onima u rešenju.

Da bi se ova procedura osnivanja privela kraju potrebno je da dobijete PIB- poreski indetifikacioni broj. To je jedinstveni i jedini broj fizičkog odnosno pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se ukoliko dođe do promene sedišta , prebivališta. Ovo možete uraditi na jednom šalteru u APR-u prilikom podnošenja jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u ragstar poreskih obveznika, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa PIB-m u roku koji je propisan zakonom i ne traje duže od pet dana.

Sledeće što treba uraditi je otvaranje tekućeg računa kod poslovne banke gde Vam je potrebno:

1.Zahtev za otvaranje računa koji se dobija u banci

2.Rešenje o upisu u registar od strane nadležnih organa APR-a

3.Izvod iz poreske evidencije nadležnih poreskih organa koji sadrži i njegov poreski identifikacioni broj, PIB

4.Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspodelu sredstava sa računa potpisan od ovlašćenog lica i overen pečatom koji se dobija u banci.

I na kraju fiskalna kasa. Svi privredni preduzetnici su u  bavezi preme Zakonu o PDV-u da nabave fiskalnu kasu preko ovlašćenog proizviđača ili servisera. Prilikom nabavljanja fiskalne kase treba izvršitii i nabavku terminala za daljinsko očitavanje GPRS-a, čime se zaokružuje proces fiskalizacije i omogućava efikasna kontrola poreskih obveznika.

Kada ste obavili sve ove radnje Vaš ugostiteljski objekat može da poćne sa radom a Vi odlućno i hrabro napred.
Želimo Vam puno sreće u procesu otvaranja, tim Ugostiteljstvo.com.