Kako biti pripremljen za kontrolu inspektora u ugostiteljskom objektu?

 • 01.06.2018
 • PROPISI
Kako biti pripremljen za kontrolu inspektora u ugostiteljskom objektu?

Dolazi inspektor? Pa šta!

Kada Vaš ugostiteljski objekat otpočne sa radom, u svakom trenutku morate biti spremni na kontrolu od strane inspekcija kojima odgovarate za svoj rad. Dolazak poreskog, turističkog, sanitarnog inspektora, ili inspekcije rada podrazumeva proveru legalnosti i kvaliteta poslovanja kroz odgovarajuću dokumentaciju koja mora biti usklađena sa važećim pozitivnim propisima.

Ukoliko je Vaš ugostiteljski objekat registrovan kao preduzetnik ili društvo sa ograničenom odgovornošću, u svakom trenutku, u objektu, na raspolaganju morate imati sledeću statusnu dokumentaciju:

 • Rešenje iz APR-a
 • Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Ugovor o zakupu objekta ili dokaz o vlasništvu
 • Potvrdu da ste evidentirani u PDV sistemu (ukoliko ste u njemu)
 • Rešenje o otvaranju tekućeg računa u banci
 • Rešenje o fiskalizaciji
 • Odluku o radnom vremenu


Na zahtev inspekcije rada, inspektoru morate pokazati:

 • ugovore o radu za sve zaposlene
 • M prijave i očitane obrasce ličnih karata, ili ukoliko su radnici angažovani preko omladinske zadruge, morate pripremiti ugovor sa omladinskom zadrugom, uključujući i uputnice za rad za sve radnike
 • sanitarne knjižice
 • overne obračunske liste za sve zaposlene kojima je isplaćena zarada ili ako im se deo zarade isplaćuje putem blagajne, onda overene blagajne liste kao dokaz da je radniku isplaćena zarada.
   

Što se tiče dokumentacije koja prati fiskalnu kasu i evidentiranje putem nje, ona je sledeća:

 • Ažurna servisna knjiga fiskalne kase
 • Redovno štampanje dnevnih izveštaja i pravilno odlaganje
 • Ažurno i pravilno popunjena EDI knjiga
 • Pravilno evidentirani NI obrasci
 • Ažurno i pravilno vođenje EFRU knjige
 • Ažurno štampanje periodičnih izveštaja (za one u PDV sistemu)
 • Obavezno istaknuti OBMF obaveštenje


Podjednako važna i obavezna evidencija koja mora biti dostupna inspektoru u objektu jeste DPU lista.

Ukoliko Vaš objekat poseti turistički inspektor, proveriće da li ste na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakli poslovno ime i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju, kao i radno vreme. U samom objektu, inspektor može proveriti da li imate istaknute cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka i na svakom mestu gde se korisnici uslužuju. Jedna od obaveznih stvari koja takođe podleže proveri jeste da li je svaka prostorija jasno i prepoznatljivo obeležena (toalet, ostava, magacin itd..), a na toaletima za goste moraju postojati oznake namene za žene i za muškarce. Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija mora biti vidno istaknuto, kao i obezbeđeno pisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Ukoliko ispratite navedene korake bićete pripremljeni za inspekcijsku kontrolu ,a uz dobru komunikaciju i podršku knjigovodstva, preostaje Vam samo da, kao dobar domaćin, inspektora poslužite pićem.

Za ugostiteljstvo.com članak napisala računovodstvena agencija KontIT Beograd.