Obavezne odluke u ugostiteljskim objektima

  • 26.01.2018
  • PROPISI
Obavezne odluke u ugostiteljskim objektima

Koje sve odluke, oznake, obaveštenja i slično je ugostitelj u obavezi da istakne u svom ugostiteljskom objektu i na kom mestu, uvek je vruća tema i čini nam se da niko na jednom mesto to nije definisao.

Postoji veoma mali broj tekstova koji na razumljiv način objašnjavaju pravne odluke u kontekstu poslovne primene. Obzirom na temu i njenu važnost, obratili smo se timu Sky POS-a i ubrzo napravili dogovor i ovaj tekst, sponzorisan s njihove strane.

Mi smo se uhvatili u koštac sa tematikom i doznali tačno šta je potrebno od odluka, obaveštenja i oznaka istaknuti u objektu, a  poseban akcenat će biti stavljen na odredbe nad čijom primenom, kada su u pitanju ugostiteljski objekti, nadzor vrši turistička inspekcija.

Saglasno Zakonu prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, ugostiteljski objekti mogu biti:

• ugostiteljski objekat za smeštaj;
• ugostiteljski objekat za ishranu i piće.

Pošto je naš fokus trenutno na ugostitljeskim objektima za ishranu i piće, ovim tekstom ćemo pokriti samo tu vrstu. 

Zakonom o turizmu i Pravilnikom je propisano je da u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga ishrane i pića ugostitelj je u obavezi da: 

•    na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju, kao i radno vreme,
•    u samom objektu istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka i na svakom mestu gde se korisnici uslužuju,
•    na ulazu u toalet za goste mora da bude istaknuta prepoznatljiva oznaka namene tih prostorija za žene i za muškarce.

Zakonom o zaštiti potrošača u ugostiteljskom objektu ugostitelj je u obavezi da:

•    cenovnik hrane i pića istakne i na ulazu u ugostiteljski objekat (ovde je cenovnik izdvojen s obzirom da se propisuje isticanje na ulazu),
•     ako je omogućena upotreba sredstava komunikacije na daljinu, dužan je da pored tog sredstva istakne cenu upotrebe po jedinici vremena ili prodajnu cenu jednog korišćenja,
•    vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. 

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i mora da sadrži:

•    naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, 
•    podatke o robi ili usluzi, 
•    kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, 
•    datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, 
•    odluci o odgovoru potrošaču i datumu dostavljanja te odluke, 
•    ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, 
•    načinu i datumu rerešavanja reklamacije, 
•    informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu i Pravilnikom propisuje se da odgovorno lice za ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da:

•    prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili
•    kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno 

i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom.

Takođe u ugostiteljskom objektu ste dužni da u svakom prostoru, odnosno na stolu, šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja ili znak da je pušenje dozvoljeno.

Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno (npr. objekat u sastavu tržnog centra, prostora shodno članu Zakona, ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod propisanim uslovima:

•    Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: "Prostorija za pušenje"
•    broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje, u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha,
•    ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu" 

U objektu ste dužni da najmanje na jednom mestu u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istaknete svoje ime, odnosno ime lica koje je zadužio da u ime odgovornog lica kontroliše zabranu pušenja, s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru.

U skladu sa Pravinikom i Zakonom, znak zabrane pušenja potrebno je istaknuti na sledećim mestima:

•    na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno pušenje, 
•    na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora, odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba i dr.)
•    znak zabrane pušenja u funkcionalnom delu prostora ističe se na ulazu u ovaj prostor, kao i na odgovarajućem broju mesta u okviru ovog prostora, u plastičnom zaštitnom omotu na nosećoj konstrukciji znaka koja je dizajnirana prema bezbednosnim i stilskim zahtevima neposrednog okruženja,
•    znak da je pušenje dozvoljeno ističe se na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je pušenje dozvoljeno, kao i na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno;

Zakon propipisuje obavezu obveznika da na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, istakne obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka od strane obveznika, o obavezi uzimanja fiskalnog isečka od strane kupca dobara, odnosno korisnika usluga, kao i o pravu kupca dobara, odnosno korisnika usluga da kupljena dobra, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne odštampa i izda fiskalni isečak. 
Obaveštenje (Obrazac OB) mora biti obliku pravougaonika veličine 40 cm x 30 cm i istaknuto na mestu tako da je jasno uočljivo (šank, ulazna vrata...). Postoji Pravilnik8 o obliku i sadržini obaveštenja koji jasno propisuje dimenzije i tačnu sadržinu obaveštenja. 
U objektima površine preko 100 m2 obveznik je dužan da istakne obaveštenje OBMF u dimenzijama 50 cm x 30 cm. Oba primera obaveštenja dostavljamo u prilogu ovog teksta.

Pošto bezbednost objekta i svih ljudi u njemu mora biti na najvećem nivou, naša država je propisala Pravilnik9 kome je između ostalog propisano: 

•    Na ulazu svakog ugostiteljskog objekta moraju biti jasno istaknuti podaci o saglasnostima i dozvolama shodno propisima kojima se uređuje izgradnja objekata i propisima kojima se uređuje zaštita od požara
•    Podaci o maskimalno dozvoljenom broju lica koja mogu bezbedno boraviti u objektu
•    Svaki ugostiteljski objekat mora na vidnom mestu u blizini glavnog izlaza kao i na svakoj etaži objekta imati istaknut Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju nastanka požara10
I poslednji deo koji obrađujemo tiče se Zakona o privatnom obezbeđenju. U njemu je propisana obaveza u situaciji kada se objektu postoje uređaji za snimanje slike, odgovorno lice, dužno je da na vidljivom mestu istaknu obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem i arhivirane snimke čuva najmanje 30 dana i da ih, na zahtev, stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.

 

SKY POS - Rešenje koje ide u korak za svim novinama i izmenama zakona

Sky POS nudi poslovna rešenja i odgovore na različite probleme sa kojima se ugostitelju sreću svakodnevno, pa i o onome što su u obavezi da istaknu kao firma.

Sky POS omogućava svakom ugostiteljskom objektu da se razvija, bez obzira na vrstu posla ili veličinu same kompanije.

Posedovanje odgovarajuće tehnologije igra važnu ulogu u poslovanju. Konkurencija je velika i jaka, a ključ uspeha leži u usluzi koju pružate svojim gostima.

U ponudi SKY POS-a nalazi se i Softver za ugostiteljstvo, koji omogućava vlasnicima kafića i restorana da prate promet, gotovinski tok, inventar hrane i u velikoj meri, pojednostavljuje knjigovodstvo. Sve u svemu, Sky POS je osmišljen i dizajniran tako da restoranima i kafićima pruži sve potrebne alate, savete i korisničku podršku, kako bi se ubrzao servis i povećala efikasnost poslovanja.

...

Kao što ste mogli pročitati, postoje veliki broj Zakona i Pravilnika koji uređuje rad ugostitelja. Mi smo ovim tekstom pokušali da ih sve obradimo i naglasimo najbitnije delove kako Vi sutra ne biste imali problema u radu i sa inspekcijama.

1.    Zakon o turizmu  (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11- dr.zakon, 93/12 i 84/15),
2.    Zakon o zaštiti potrošača  ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)
3.    („Službeni glasnik RS”, br. 30/2010)
4.    Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu članu 67. Zakona o turizmu
5.    Zakonom o turizmu i Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 48/2012 i 58/2016)
6.    Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu člana 4. stav 2. ovog zakona
7.    Zakon o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12) u članu 18. stav 3.
8.    Pravilnikom o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS" br.140/04 i 19/05)
9.    Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara (Sl.glasnik RS br. 61/2015),
10.  Sadržaj određen posebnim propisom kojim je uređena oblast zaštite od požara.
11.  Zakon o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) gde je članom 32. stav 1.

Za ugostiteljstvo.com članak napisala računovodstvena agencija KontIT Beograd.


Prilozi