Novi zakon o fiskalizaciji

  • 25.12.2020
  • PROPISI
Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji, kao što je već svima poznato, počeće sa primenom 1. januara 2022. godine. Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju nacrta zakona, kojim je predviđeno da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima, putem stalne internet veze, u realnom vremenu.

Kako se navodi u sapoštenju, zakon o fiskalizaciji neće predstavljati nikakvo opterećenje za privrednike. Za nova softverska rešenja i fiskalne kase, predviđene ovim dokumentom, država će budžetom, za sledeću godinu izdvojiti od 3,5 do 4 milijarde dinara.

Trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama je u primeni od 1. januara 2005. godine, a u međuvremenu je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, te je nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem.

 

Svi računi biće u bazi Poreske uprave

Elektronska fiskalizacija, kojoj su se u početku protivili poslodavci, podrazumeva da se sve registar kase povežu sa Poreskom upravom, odnosno da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu, a da se provera može izvršiti elektronski.

Aktuelni model fiskalizacije, koji podrazumeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen, jer su dovitljivi trgovci, uvek nalazili način da ne izdaju fiskalne račune ili da izdaju neispravne.

Osim što je stari sistem kompleksan i zastareo, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika.

 

Novi zakon o fiskalizaciji - Koje su novine?

Novi zakon fiskalizacije predviđa sveobuhvatni obim fiskalizacije, s tim da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u samo u posebno opravdanim slučajevima.

Kako nacrt zakona navodi, predloženo zakonsko rešenje će otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije:

  • postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa,
  • redovno servisiranje,
  • čuvanje kontrolnih traka,
  • i dr.

 

Na ovaj način se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa.

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od sledećih elemenata:

  • procesor fiskalnih računa (čija je upotreba prethodno odobrena od strane Poreske uprave),
  • elektronski sistem za izdavanje računa (čija je upotreba prethodno odobrena od strane Poreske uprave).

 

Obvezniku fiskalizacije ostavljena je i mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

 

Uvođenje novih kasa

Najveći teret novih fiskalnih kasa preuzeće država, a privreda neće imati nikakva opterećenja, kako je navedeno od strane ministarstva.

Za ta nova softverska rešenja i fiskalne kase, država će budžetom za sledeću godinu izdvojiti od 3,5 do četiri milijarde dinara, a to ulaganje države isplatiće se u roku od godinu do godinu i po dana - naglasio je ministar.

 

Novi zakon o fiskalizaciji i Sky POS 

Vlasnici kafića, prodavnica i drugih firmi koje izdaju fiskalne račune moraće da nadograde stare fiskalne kase ili da ih zamene. Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa biti povezana sa Poreskom upravom.

Na ovaj način, poreskim inspektorima biće omogućeno da prate izdavanje računa. Istog momenta, kada se neka roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatak o ceni, mestu i vremenu.

Da bi novi sistem bio funkcionalan, svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće da poseduje internet vezu.

U Srbiji posluje 20000 ugostitelja koji izdaju fiskalne račune i koji će morati da nabave dodatnu tehnologiju.

Ovaj novi vid fiskalizacije već funkcioniše u Hrvatskoj i Sloveniji, gde je SKY POS prilagodio svoje programe da rade direktno sa Poreskom upravom.

U tom smislu Sky POS dočekaće fiskalizaciju spreman da prilagodi poslovanje promenama i propisima, koja nalaže novi zakon o fiskalizaciji.

Kada su u pitanju nove kase, u ovom trenutku je nepoznanica da li moći da se doda neki modul na postojeće uređaje ili će morati da se kupe potpuno novi i od koga. 
 

Ono što je poznato jeste da korisnici koji imaju fisklanu kasu neće moći više da je povezuju sa POS softverom odnosno moreća da izabere da li će raditi isključivo na novoj fisklanoj kasi ili će vršiti nabavku licenciranog POS softvera koji će izdavati fiskalne račune pomoću POS štampača.
 

Da li će pak borba protiv „sive ekonomije“ postati uspešnija, ne zavisi samo od nove opreme, koja nadležnima omogućava onlajn pristup fiskalnim kasama, već i od mogučnosti čitanja i provere podataka koji se njom dostavljaju.

Sve u svemu, početak primene novog zakona je predviđen za 2022. god, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona, a obveznici fiskalizacije imali dovoljno vremena da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog zakona.

Trudićemo se da izađemo sa svim izmenama i dopunama koje se budu donosile u međuvremenu, kako bi ste na vreme imali sve potrebne informacije i kako bi ste prilagodili svoje poslovanje novom zakonu.


Prilog:

(Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.)

Zakon o fiskalizaciji
Tehnički vodič (u primeni od 01.07.2021. godine)
Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora
Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa
Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
Uredba oodređivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, uvek možete da kontaktirate naš tim, koji će vam rado izaći u susret - KONTAKT.