Legalizacija muzike u ugostiteljskim objektima.

  • 11.12.2017
  • PROPISI
Legalizacija muzike u ugostiteljskim objektima.

Autorska prava!

Danas je muzika sastavni deo ugostiteljskih objekata, gotovo neophodna za dobro i uspešno poslovanje kafića, restorana ili kluba, ali njeno korišćenje podleže određenim propisima koji vas obavezuju na legalizaciju muzike u ugostiteljskom objektu, bilo da se radi o živoj ili reprodukovanoj muzici!
Mnogo polemike je bilo na ovu temu i postoje razne nedoumice u samoj proceduri i plaćanju autorskih prava! Ajde da ne dužimo, već da vam na ovoj stranici našeg web portala iznesem u najkraćem koji su uslovi i šta vam je potrebno da bi ste neometano puštali i koristili muziku u svojim ugostiteljskim objektima.

Danas u svetu postoje organizacije koje se bave zaštitom muzičkih prava autora, kao što je naš SOKOJ (Organizacija muzičkih autora Srbije), koje predstavljaju posrednike između ugostiteljskih objekata i samih autora. Cela priča sa legalizacijom muzike u vašim lokalima započinje i završava se u Sokoju!

Najpre malo da pojasnimo šta su to autorska prava:

Po definiciji:
- Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaraoci (autori) književnih, naučnih i umetničkih dela (autorska dela), a koje im daje isključivo pravo korišćenja ili odobravanja drugima korišćenja svog dela, a uključuje i sistem zaštite tih prava.

- Autor dela, po zakonu, uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela, od trenutka nastanka samog autorskog dela. (Zakon o autorskim pravima: "Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US)


Legalizacija korišćenja muzike

Svi poslodavci koji krenu sa leglizacijom muzike, odmah se obraćaju našoj organizaciji muzičkih autora Srbije - Sokoju, i prvo što saznaju jeste da svako korišćenje muzike na javnom mestu podrazumeva prethodnu dozvolu autora i plaćanje određene novčane naknade! Ovo naravno ne podrazumeva da kontaktirate samog autora, već organizaciju koja štiti prava svih registrovanih muzičkih autora.

Termin "javno mesto" je bilo gde van vašeg privatnog okruženja, uključujući  restorane, kafiće, klubove, hotele i dr.

Zadatak organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava je da na osnovu ovlašćenja koje im autori prenose, izdaju dozvole za korišćenje njihove muzike i za to naplaćuju naknadu. Pritom, zakon nalaže da se celokupan iznos naknade raspodeli autorima, a da organizacija, u našem slučaju Sokoj, zadrži samo iznos kojim pokriva elementarne troškove poslovanja.

Kada Sokoju podnosite zahtev za legalizaciju muzike u vašem kafiću, klubu ili restoranu, možete i putem e-maila (office [at] ​sokoj.rs), potrebno je da navedete osnovne podatke o svom preduzeću, delatnosti kojom se bavite i vrsti korišćenja muzike. Nakon određene procedure dobićete odgovarajuću dozvolu i uz naknadu stičete legalno pravo da koristite celokupan svetski muzički repertoar.

Kolika je naknada za korišćenje muzike?

Muzički autori su, u skladu sa zakonom, odredili cenu svog rada i uslove pod kojima Sokoj, u njihovo ime, može izdavati dozvole za korišćenje muzike. Važno je reći da je tarifa Sokoja, kojom se detaljno, za svaku vrstu korišćenja, razrađuju uslovi pod kojima se dozvola izdaje, u potpunosti usaglašena, ne samo sa domaćim zakonodavstvom, već i sa evropskom praksom i iskustvom. Naravno, visina naknade trebala bi da bude prilagođena našim prilikama i ekonomskim okolnostima u kojima živimo.

Osnovni princip po kome se određuje visina naknade je značaj koji muzika ima za delatnost korisnika, u ovom slučaju za vlasnike ugostiteljskiuh objekata, pa samim tim i udeo koji ona može da ima na njihove prihode.

Naknada je najviša kod onih korisnika kod kojih je muzika sastavni deo njihovog rada, takozvana osnovna sirovina za rad (radio i televizijski centri), a sve je niža za one korisnike koji svoj posao mogu obavljati i bez korišćenja muzike.

Za ugostitelje u postupku legalizacije muzike važe posebna pravila i propisi kao i posebna tarifa usluga, u zavisnosti da li je u pitanju reprodukovana muzika, živa svirka ili tzv. pojedinačne manifestacije (svadbe, proslave, promocije i dr.).

Za tarifu naknada po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i u drugim objektima ugostiteljskog tipa posetite stranicu:
http://www.sokoj.rs/korisnici/ugostiteljstvo