Postavljanje reklame na ugostiteljskom objektu u Beogradu

  • 06.12.2017
  • PROPISI
Postavljanje reklame na ugostiteljskom objektu u Beogradu

Jedan od načina komunikacije i slanja informacije budućim gostima jeste reklama na ugostiteljskom objektu.

Često dolazi do nerazumevanja, pa tako, firmu ne treba mešati sa nazivom lokala jer to su potpuno različite stvari. Firma mora da sadrži poslovno ime, podatke o načinu poslovanja, adresu, ime vlasnika, tj. podatke koji se nalaze na pečatu. Te podatke ugostitelji uglavnom postavljaju na vratima objekta. Sve preko toga je reklama. Odobrenje za reklamu veličine do dva kvadrata izdaje opština, a ako želite veću, odobrenje se dobija od Gradskog sekretarijata za saobraćaj. Plaćanje reklame je obavezno, a cena se ne menja u zavisnosti od veličine reklame.

Na osnovu priložene dokumentacije, od koje je najvažnija tkz. projektna dokumentacija Opština izdaje odobrenje za postavljanje reklame. Plaćanje se vrši u Upravi za prihode grada, a cena zavisi od zone u kojoj se objekat nalazi.
Sadržaj i tip reklame (neonsko svetlo) ne određuje cenu. U koliko će boja biti reklama i koliki će biti njen sadržaj je lično vaš izbor to ne utiče na cenu.
Dozvola za postavljanje reklame se dobija u opštini u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, u odeljenju za komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i koordinaciju investicionog projekta, odsek za upravne poslove.

Potrebna dokumentacija je:

1. zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje sradstava za oglašavanje-reklame - obrazac se može preuzeti na šalteru u opštini ili skinuti u PDF formatu s internet stranice opštine
2. ostala potrebna dokumentacija je navedena u obrascu zahteva
3. dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Projektna dokumentacija je veoma obimna i potrebno je dosta vremena kako bi je prikupili, a nju ćine: izvod iz APR-a, poslovni račun (ugovor sa bankom o otvaranju računa), dokumentacija koja legitimiše vlasnika-korisnika, odnosno saglasnost vlasnika-korisnika objekta na kome se postavlja reklama.
Projekat sredstava za oglašavanje dostavlja se u tri primerka. Izrađuje ga ovlašćena projektna organizacija i treba da bude propisno kompletiran, zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli.
Projekat sadrži tehnički opis, tehničke crteže, statički proračun i dokaz nosivosti i stabilnosti odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstava za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstava na objekat i montaže sredstava za oglašavanje na nosač i projekat elektroinstalacije za osvetljenje i prosvetljenje sredstava za oglašavanje sa opisom načina promene reklamne sadržine i zamene rasvetnog tela, kao i  elektroenergetsku saglasnost na projekat ako se zahtev podnosi za osvetljavanje ili prosvetljavanje sredstava za oglašavanje.

U slučaju da se objekat otvara u zaštičenoj zoni ili se postavlja reklama na već zaštićenom objektu potrebna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika. Pored ove potrebne su i druge saglasnosti za izdavanje odobrenja u zavisnosti od tipa i mesta gde se nalazi ili postavlja objekat npr. organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, organa za vazdušni saobraćaj i dr.

Ukoliko želite da postavite vitrinu spolja za izdavanje ovog odobrenja pored predhodno navedenih, neophodno je priložeti skicu fasade objekta gde se postavlja vitrina odnosno skicu sa ucrtanim izgledom vitrine na fasadi objekta. Čekanje za ovo odobrenje može da potraje od dva do šest meseci, ali inspekcija toleriše postavljanje reklame i vitrine iako je zahtev za odobrenje u proceduri.